EURO-PARK WISŁOSAN

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

EURO-PARK WISŁOSAN

Najemcy prowadzący działalność
produkcyjno–logistyczną ubiegać się mogą o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
dającego możliwość skorzystania z ulg w podatku dochodowym

Pomoc publiczna
dostępna dla przedsiębiorców na terenie TSSE/Radom

Pomoc publiczna jest udzielana w formie zwolnień z podatku dochodowego na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie TSSE.

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcom  w formie zwolnień podatkowych stanowi pomoc regionalną
udzielaną z tytułu:

 1. kosztów nowej inwestycji
 2. tworzenia nowych miejsc pracy

 

1. KOSZTY NOWYCH INWESTYCJI

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji wynosi:

 • 40% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców dużych
 • 50 % poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców średnich
 • 60% poniesionych wydatków inwestycyjnych dla przedsiębiorców małych

 

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty inwestycji poniesione na terenie strefy
w trakcie obowiązywania zwolnienia, na:

 • nabycie gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego
 • nabycie albo wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych
 • rozbudowę i modernizację istniejących środków trwałych
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej
  w przypadku inwestorów innych niż mali i średni koszty tych inwestycji mogą być podwyższone
  maksymalnie o 50%.

 

Warunkiem skorzystania z pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej i utrzymanie środków trwałych
przez okres:

 • 5 lat – dla dużych przedsiębiorców
 • 3 lat – dla małych i średnich przedsiębiorców

 

2. NOWE MIEJSCE PRACY

Wielkość zwolnienia podatkowego z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy wynosi

 • 40% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników – dla dużych przedsiębiorców
 • 50%. dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników – dla średnich przedsiębiorców
 • 60% dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników – dla małych przedsiębiorców

 

Od przedsiębiorcy wymagane jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres:

 • nie krótszy niż 5 lat – dla dużych przedsiębiorców
 • nie krótszy niż 3 lata -  dla małych i średnich przedsiębiorców

 

Zwolnienia, o których mowa powyżej, przysługują wyłącznie z tytułu działalności prowadzonej na terenie strefy.

 

Szersze informacje znajdą Państwo na stronie www.tsse.pl

Home

O Nas

TSSE

Kontakt

^TOP

© TG Park 2021. All Rights Reserved.